Video k projektu

Ukázka

Trailer

Celý film

Celý film

Škola rovných příležitostí

Krátký film tematizující problematiku vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, který vznikl v rámci projektu Cesta k rovným příležitostem - možnosti a limity vzdělávání sociokulturně znevýhodněných osob

Podrobně k projektu

Cílem projektu

je zvýšení povědomí pedagogických a vedoucích pracovníků škol i školských zařízení různých úrovní v rámci vzdělávacího systému (MŠ, ZŠ a SŠ) o možnostech a limitech dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve vzdělávacím procesu. Projekt reaguje na stávající situaci nejednotného a nejasně definovaného postupu ve vzdělávání sociokulturně znevýhodněných dětí, žáků a studentů, která omezuje jejich přístup ke vzdělávání v rámci hlavního vzdělávacího proudu.

Hlavní podpořenou

cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení (MŠ, ZŠ a SŠ). Pedagogičtí pracovníci jsou v rámci projektu podpořeni jako účastníci vzdělávání, jako informátoři v rámci analýzy potřeb pedagogických pracovníků ve vztahu k sociokulturně znevýhodněným dětem a dále jako experti v pracovní skupině projektu.

Výstupem projektu

jsou zejména výzkumné zprávy z analýzy faktorů bránících úspěšnému vstupu sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému, analýzy institucionálních podmínek integrace sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému, analýzy potřeb pedagogických pracovníků, dále pak příručky, krátký film a školení pro pedagogické pracovníky mateřských škol, základních škol a středních škol.

Mezi hlavní aktivity

projektu patří tvorba různých typů analýz (analýza faktorů bránících úspěšnému vstupu sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému, analýza institucionálních podmínek integrace sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému a analýza potřeb pedagogických pracovníků ve vztahu k sociokulturně znevýhodněným dětem), evaluace těchto analýz tvorba příručky pro pedagogické pracovníky a vzdělávání pedagogických pracovníků.

Období realizace
červenec 2009 – únor 2012

■  Kontakty

Realizátor projektu

Západočeská univerzita v Plzni (Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu Fakulty filozofické)

Donátor projektu

Projekt OP VK, reg. číslo CZ.1.07/1.2.00/08.0013, tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Partner projektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Pedagogická fakulta)